2018-07-04 12:37:21

Витрати на охорону праці: нові правила обліку

 

         Також приведено у відповідність до чинного законодавства перелік заходів та засобів з охорони праці,до якого включатимуться:

- забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту не лишевідповідно до встановлених законодавством норм, а й відповідно до норм, визначених колективним договором або угодою;

- забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці (раніше - тільки зі шкідливими умовами праці);

- проведення щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

---------------------

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 994" (N 134 від 28.02.2018 р.)

Дата набрання чинності: з дня офіційного прийняття

Ось якими були попередні норми.

                                             КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ                                                                                   
 
                      П О С Т А Н О В А                    від 27 червня 2003 р. N 994                                Київ 
           Про затвердження переліку заходів та засобів                          з охорони праці 
 { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ    N 321 ( 321-2011-п ) від 30.03.2011    N 134 ( 134-2018-п ) від 28.02.2018 }   
         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ            N 321 ( 321-2011-п ) від 30.03.2011            N 429 ( 429-2013-п ) від 19.06.2013            N  76 (  76-2016-п ) від 11.02.2016            N 134 ( 134-2018-п ) від 28.02.2018 }   
    { У тексті постанови слово "валових" виключено на підставі       Постанови КМ N 321 ( 321-2011-п ) від 30.03.2011 }   
     Відповідно  до  статті  19 Закону України "Про охорону праці" 

( 2694-12 ) Кабінет  Міністрів України п о с т а н о в л я є:
{  Вступна  частина  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 321 ( 321-2011-п ) від 30.03.2011 } 
     1.  Затвердити перелік заходів та засобів з охорони праці, що 

додається.
{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 134 ( 134-2018-п ) від 28.02.2018 } 
     2. Установити, що:      витрати  на  охорону  праці  формуються  з  урахуванням вимог 

національних  положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку  або 

міжнародних   стандартів   фінансової  звітності,  а  також  інших 

нормативно-правових  актів  щодо ведення бухгалтерського обліку та 

складення фінансової звітності;      обсяг   і   джерела  фінансування  витрат  на  охорону  праці 

визначаються в колективному договорі або угоді.
{  Пункт  2  в  редакції  Постанови  КМ  N  134 ( 134-2018-п ) від 28.02.2018 } 
     3. Центральним   органам  виконавчої  влади  привести  власні 

нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою. 

                 Перший      віце-прем'єр-міністр України                         М.АЗАРОВ 
     Інд. 33 

                                      
                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                   постановою Кабінету Міністрів України 

                                      від 27 червня 2003 р. N 994                              ПЕРЕЛІК                 заходів та засобів з охорони праці 
{  Назва  переліку  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N  321  (  321-2011-п  )  від 30.03.2011, N 134 ( 134-2018-п ) від 28.02.2018 }   
     1. Приведення  основних  фондів  у  відповідність  з вимогами 

нормативно-правових актів з охорони праці щодо:      механізації вантажно-розвантажувальних та інших важких робіт, 

робіт   з   розливу   і   транспортування   отруйних,  агресивних, 

легкозаймистих і горючих речовин;      захисту працюючих  від  ураження  електричним  струмом,   дії 

статичної електрики та розрядів блискавок;      безпечного виконання робіт на висоті;      діючого технологічного та іншого виробничого обладнання;      систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил, 

і  установок  для  кондиціювання  повітря  у  приміщеннях  діючого 

виробництва та на робочих місцях;      систем природного    та   штучного   освітлення   виробничих, 

адміністративних та  інших  приміщень,  робочих  місць,  проходів, 

аварійних виходів тощо;      систем теплових,   водяних  або  повітряних  завіс,  а  також 

установок  для  нагрівання   (охолодження)   повітря   виробничих, 

адміністративних та   інших   приміщень,   а  під  час  роботи  на 

відкритому повітрі - споруд для обігрівання працівників та укриття 

від сонячних променів і атмосферних опадів;      виробничих та  санітарно-побутових приміщень,  робочих місць, 

евакуаційних виходів тощо,  технологічних  розривів,  проходів  та 

габаритних  розмірів;  обладнання  спеціальних перехідних галерей, 

тунелів   у   місцях   масового  переходу  працівників,  зон  руху 

транспортних засобів;      впровадження  в  умовах  діючого  виробництва автоматизованих 

інформаційних    систем   охорони   праці,   систем   аналізу   та 

прогнозування  аварійних  ситуацій, автоматичного та дистанційного 

керування   технологічними  процесами  і  виробничим  обладнанням, 

систем   автоматичного   контролю  і  сигналізації  про  наявність 

(виникнення)  небезпечних  або  шкідливих  виробничих  факторів та 

пристроїв  аварійного  вимкнення  обладнання чи комунікацій у разі 

виникнення   небезпеки   для  працівників,  а  також  відповідного 

програмного  забезпечення та електронних баз даних з охорони праці 

у  порядку  та  обсягах,  погоджених  з  територіальними  органами 

Держпраці. { Абзац десятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з 

Постановами  КМ  N  321  (  321-2011-п  )  від  30.03.2011,  N  76 

( 76-2016-п ) від 11.02.2016 }      2. Усунення впливу на  працівників  небезпечних  і  шкідливих 

виробничих  факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до 

вимог  нормативно-правових  актів  з   охорони   праці.
{  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 321 ( 321-2011-п ) від 30.03.2011 } 
     3. Проведення   атестації   робочих  місць  на  відповідність 

нормативно-правовим актам з охорони  праці  та  аудиту  з  охорони 

праці,   оформлення   стендів,   оснащення   кабінетів,  виставок, 

придбання    необхідних    нормативно-правових    актів,   наочних 

посібників,    літератури,    плакатів,   відеофільмів,   макетів, 

програмних продуктів тощо з питань охорони праці.      4.  Проведення  навчання  і  перевірки знань з питань охорони 

праці посадових осіб  та  інших  працівників  у  процесі  трудової 

діяльності,  організація  лекцій,  семінарів  та  консультацій  із 

зазначених питань.
{  Пункт  4  в  редакції  Постанови  КМ  N  321 ( 321-2011-п ) від 30.03.2011 } 
     5.  Забезпечення  працівників  спеціальним одягом, взуттям та 

засобами  індивідуального захисту відповідно до норм, установлених 

законодавством  про  охорону  праці  та  колективним договором або 

угодою  (включаючи  забезпечення  мийними засобами та засобами, що 

нейтралізують  небезпечну  дію  на  організм  або  шкіру шкідливих 

речовин,   у   зв'язку  з  виконанням  робіт,  які  не  виключають 

можливості забруднення цими речовинами).
{  Пункт  5  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 134 ( 134-2018-п ) від 28.02.2018 } 
     6. Забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та 

шкідливими  умовами  праці, лікувально-профілактичним харчуванням, 

молоком  чи  рівноцінними  харчовими продуктами, а також газованою 

солоною  водою  відповідно  до  Кодексу  законів про працю України 

(  322-08  ),  Закону  України  "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та 

колективного договору або угоди.
{  Пункт  6  в  редакції  Постанови  КМ  N  134 ( 134-2018-п ) від 28.02.2018 } 
     7.  Проведення  попереднього (під час прийняття на роботу) та 

періодичних   (протягом   трудової  діяльності)  медичних  оглядів 

працівників,  зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи 

небезпечними  умовами праці або таких, де є потреба у професійному 

доборі,  щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 

року.
{  Пункт  7  в  редакції  Постанови  КМ  N  134 ( 134-2018-п ) від 28.02.2018 }